Главная / Иктисодиёт

Иктисодиёт

Туркий тилли давлатлар савдо-саноат рахбарлари Тошкентда учрашди

cOzf1OkxrCzXo7F9XxFdtIQmykXKVppk

Бугун, 5 октябрь куни Тошкент шахридаги International мехмонхонасида Туркий тилли давлатлар Ишбилармонлар кенгаши йигилиши булиб утди. Унда Туркий тилли давлатлар кенгашига аъзо мамлакатлар вакиллари хамда кенгаш бош котиби иштирок этди. Йигилишда Кенгашга аъзо мамлакатлар уртасидаги савдо-иктисодий хамкорликни ривожлантириш, савдо-саноат ва тадбиркорлик сохаларида минтакавий хамкорликни мустахкамлаш масалалари мухокама килинди. Адхам Икромов, …

Подробнее »

Молия вазирлиги таълим сохаси учун ажратилган маблаглар тугрисида маълумот берди

kBAvCxRxeNBVohOtGZZLWRrZIRWx16ZQ

Узбекистонда таълим сохасини молиялаштириш учун 2017-2018 йилларда жами 10,4 трлн. сум ва 13,7 трлн. сум бюджет маблаглари ажратилган булса, 2019 йилда бу курсаткич 19,9 трлн. сумни ташкил этиши кутилмокда. Молия Вазирлиги ахборот хизмати хабарига кура, президентнинг 2018 йил 14 августдаги ПК-3907-сонли карорига мувофик, 2018 йилнинг 1 сентябридан бошлаб шу кунга кадар укитувчиларнинг …

Подробнее »

Сотувларнинг биринчи куни банклар томонидан канча накд доллар сотилгани маълум булди

Узбекистонда тижорат банклари томонидан накд валюта сотиш бошланган куннинг узида банклар томонидан карийб 10 млн накд доллар сотилди. Бу хакда Савдо-саноат палатаси хабар бермокда. Кайд этилишича, сотувларнинг илк кунида тижорат банклари 9,6 млн накд хорижий валюта сотган. Июль ойида валютага булган талаб йилнинг биринчи ярим йиллигидаги уртача ойлик хажми билан таккослаганда …

Подробнее »

Ташки иктисодий фаолиятнинг нохалол иштирокчилари руйхатини юритиш тартиби тасдикланади

yK5lmudgV6RvQMI_klU9x8GJQbRYqfPB

Вазирлар Махкамасининг “Ташки иктисодий фаолиятнинг нохалол иштирокчилари руйхатини юритиш тартиби тугрисидаги низомни тасдиклаш хакида”ги карори лойихаси мухокама учун эълон килинди. Хужжат билан ташки иктисодий фаолиятнинг нохалол иштирокчилари руйхатини юритиш тартиби тугрисидаги низом тасдикланиши мумкин. Узбекистон Республикаси Президенти хузуридаги Лойиха бошкаруви миллий агентлиги Узбекистон Республикаси Давлат солик кумитаси, Давлат божхона кумитаси ва …

Подробнее »

Молия вазирлиги: 300 млрд сум микдоридаги киска муддатли давлат кимматли когозлари жойлаштирилди

TmyQcNj4Gsxge0tJ2ffsAwpVfTx04UsD

2019 йил 19 июлда Узбекистон республика валюта биржасида 160 кунлик давлат кимматли когозларини жойлаштириш буйича навбатдаги электрон савдолар утказилди. Бу хакда Молия вазирлиги хабар бермокда. Аукцион савдоларида умумий номинал киймати 300 млрд. сум булган давлат кимматли когозлари бирламчи молия бозорларида жойлаштирилиб, уларни сотиб олиш учун 435 млрд. сум хажмдаги буюртмалар келиб …

Подробнее »

6та корхона «Узбекнефтгаз»нинг таркибий булинмаси этиб кайта ташкил килинди

tbUV-iOyWfjDqvkU9Jlfb80h-lEVCkb9

Узбекистон Республикаси президенти “Ахоли ва иктисодиётни энергия ресурслари билан баркарор таъминлаш, нефть-газ тармогини молиявий согломлаштириш ва унинг бошкарув тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида”ги карорни имзолади. Хужжат билан Ишлаб чикариш булинмалари устидан тугридан-тугри бошкарув урнатиш максадида нефть-газ казиб чикариш ва газни кайта ишлаш ташкилотлари юридик шахс ташкил этмасдан, “Узбекнефтгаз” АЖнинг таркибий булинма …

Подробнее »

Молия вазирлиги давлат карзи хисобини юритиш ва мониторинг килишни автоматлаштирмокда

j4tvIrb97zJYDyT-I66Q7VE5wGCIXzEa

Молия вазирлиги томонидан Осиё тараккиёт банки ва БМТнинг Савдо ва тараккиёт конференцияси (UNCTAD) хамкорлигида ОТБнинг «Инвестиция лойихаларини ва ташки карзларни бошкариш тизимини такомиллаштириш оркали давлат идораларининг салохиятини ривожлантириш» лойихаси доирасида давлат карзини бошкариш ва молиявий тахлил тизими (DMFAS-6 дастурий мажмуаси) жорий килинмокда. DMFAS-6 дастурий мажмуаси давлат карзи хисобини юритиш, мониторинг килиш …

Подробнее »

«Электрон тижорат тугрисида»ги конуннинг янги тахрири эълон килинди

3Dy8AW_rpzl9MDJar_ZL1DVcWdoW9uPr

Норматив-хукукий хужжатлар лойихалари мухокамаси порталида “Электрон тижорат тугрисида”ги Узбекистон Республикаси Конунига узгартириш ва кушимчалар киритиш тугрисида”ги конун лойихаси эълон килинди. Хужжат билан Узбекистон Республикасининг 2004 йил 29 апрелда кабул килинган “Электрон тижорат тугрисида”ги 613–II-сон Конунига узгартиш ва кушимчалар киритилиб, унинг янги тахрири тасдикланиши мумкин. Куйидагилар электрон тижоратнинг асосий принциплари хисобланади: электрон …

Подробнее »

Андижонда республикадаги энг катта автомобиль бозори очилди

raJ4eO2jAZvHL11sVgcU8J9i5k4cSLBU

Андижон вилояти Хужаобод туманида янги автомобиль бозори очилди. Бу хакда Kun.uz мухбири вокеа жойидан хабар бермокда. Кайд этилишича, тадбирда вилоят хокими Шухратбек Абдурахмонов иштирок этди. Ушбу бозор худудига кирган хар бир автомобиль электрон камера оркали хисобга олинади. Бунда машина канча вакт ичида сотилгани хамда канча муддат тургани, нархлари таблоларда курсатиб …

Подробнее »

«Ангрен» эркин иктисодий зонаси кенгайтирилади

VuTjou-tBor0SnLDTbWWcUSeTtN82f5e

25 июнь куни Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг «Ангрен» эркин иктисодий зонаси фаолиятини фаоллаштиришга доир кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги карори кабул килинди. Тошкент вилояти хокимлиги ахборот хизматидан маълум килишларича, карорга мувофик: Бекобод шахрининг кишлок хужалигига мулжалланмаган ер участкаларини кушиш хисобига «Ангрен» эркин иктисодий зонаси кенгайтирилади; 2020–2021 йилларга мулжалланган Инвестиция дастурини шакллантиришда янгидан кушилаётган …

Подробнее »
Даре уз Янгиликлар – сӯнги Ӯзбекистон хабарлари