Узбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев 5 декабрь куни «Чорвок» эркин туристик зонасини ташкил этиш тугрисидаги фармонни имзолади, деб ёзади «Газета.uz». Хужжат Тошкент вилоятининг сайёхлик салохиятини ривожлантириш, худудга чет эллик ва махаллик сайёхларни жалб килиш учун кулай шароитларни яратиш, замонавий инфратузилмаларни ривожлантириш хамда туристик, мехмонхона ва транспорт хизматлари сифатини яхшилашга каратилган.

charvakФото: «Газета.uz»

Узбекистондаги биринчи эркин туристик зона Чимён-Чорвок рекреация худудида ташкил этилади. Унинг худудида замонавий мехмонхона мажмуаларини, маданий-согломлаштириш, савдо-кунгилочар ва туристик ахамиятдаги бошка объектлар, шунингдек замонавий мухандислик инфратузилмалари барпо этилади.

Фармонда худуднинг экомухити имкониятларини хисобга олган холда узига хос туристик йуналишларни ташкил этиш, транспорт воситаларининг арзонлигини таъминлаш, худудда транспорт харакатининг янги (поезд, электропоезд, автобус), шу жумладан мукобил энергия манбаларида харакатланувчи турларини жорий этиш, йуловчи транспорти харакатининг йуналишларини кенгайтириш, уларнинг тухтовсиз харакатини ташкил этиш, тегишли транспорт инфраструктурасини ривожлантириш белгиланган.

Туристлар хавфсизлиги кушимча шароитларини, шу жумладан, туристик инфратузилма объектларини видеокузатув тизимлари билан жихозлаш, огохлантириш тизимларини ташкил этиш, зона худудига келувчи туристлар хакида ягона маълумотлар базасини, фавкулодда холатларда тез ёрдам бериш тизимини жорий этиш йули билан яратиш режалаштирилган.

Бундан ташкари, мукобил ва кайта тикланадиган манбаларни куллаган холда янги замонавий энергия тежовчи тизимлар ва технологияларни синов тарикасида жорий килиш асосида узига хос экологик тизимни яратиш буйича лойихаларни амалга ошириш кузда тутилган.

«Чорвок» эркин туристик зонасининг фаолият курсатиш муддати кейинчалик узайтириш имконияти билан 30 йил этиб белгиланди. Эркин туристик зонага ва зона иштирокчилари сифатида руйхатдан утган тадбиркорлик субъектларига эркин иктисодий зоналар тугрисидаги конунчилик коидалари, жумладан эркин иктисодий зоналар ва уларнинг иштирокчилари учун назарда тутилган барча имтиёз ва афзалликлар татбик этилди.

Узбекистон Тикланиш ва тараккиёт жамгармасига кредит ва фоизларни узишнинг кулай шартларини такдим этишни уз ичига олувчи 100 миллион АКШ доллари микдоридаги имтиёзли кредит линиялари очишни таъминлаш топширилган.

Ташки иктисодий фаолият миллий банки, «Узсаноаткурилишбанк» ва «Асака» банкларига эркин туристик зона худудида амалга ошириладиган инвестиция лойихаларида банкларнинг, шу жумладан банкларнинг тегишли инвестиция компаниялари оркали 100 фоизгача иштирок этиш хукуки берилди.

Бугун Тошкент вилоятида махаллий ва хорижий туристларга хизмат курсатувчи жами 120 та корхона фаолият курсатмокда: улардан 15 таси туристик операторлар, кунига 2440 та туристга хизмат курсатиш имкониятига эга булган 45 мехмонхона, 71 санаторий ва дам олиш масканлари. Туризм хизматлари экспортнинг жами 44,6 миллион АКШ долларини ташкил этади, бу эса усишнинг 109,2 фоизини ташкил этади.

«Шунга карамай, минтаканинг йирик туристик салохияти ва табиий ресурслари хисобга олинса, бу курсаткични коникарли деб булмайди, яъни турар жойлар, санаторийлар ва дам олиш масканларини жойлаштириш учун етарлича маблаглар мавжуд эмас, туристик инфратузилмалар ривожланиш ва туристларга курсатилаётган хизматлар сифати паст, шунингдек, уларнинг турлари сони чекланган», — дейилади фармонга берилган расмий шархда.