Давлат рахбари саноатни инновацион ривожлантириш, хорижий тажрибани урганиб, махсулдорлик ва ракобатдошликни ошириш буйича курсатмалар берди. Тадбиркорларнинг инновацион лойихаларини куллаб-кувватлади.