Главная / Жамият / Шахар хаётига карши соглом хаётнинг 3 та асосий омили

Шахар хаётига карши соглом хаётнинг 3 та асосий омили

Биз хаммамиз биламиз ва курамиз: шахар хаёти одамларга салбий таъсир курсатади, у ёки бу касалликларни келтириб чикаради. Уларнинг купчилиги шифокорлар ва бошка олимларнинг тадкикотлари ва фикрларидан фойдаланади. Aммо бир мунча вакт утгач, булар бир кулогидан кириб, иккинчи кулогидан чикиб кетади ва бизнинг еътиборимизни жалб килмайди. Биз сизлар учун сархисоб килиш, тартибсизлик ва бетон билан тулдирилган шахар хаёти бизга ва соглигимизга нималар келтираётгани ва шахар ахолиси сифатида соглигимизни кандай химоя килишимиз мумкинлигини урганиш хакидаги саволларга жавобларни умумлаштирдик.

1. Хавонинг ифлосланиши

Aтмосферага кейинрок кушилган жуда куп бегона моддалар мавжуд ва бу киш ойларида шахарларда хавонинг ёмонлашиши билан куплаб соглик муаммоларини келтириб чикаради. Ифлосланган хаво нафас олишнинг ёмонлашишига, нафас олиш тизими ва юрак касалликларининг купайишига ва хатто саратонга олиб келиши мумкин.

thumbnail-tw-20201105142056-6058

Хавонинг ифлосланишидан халос булишнинг енг осон ва самарали йули, агар катта курикланадиган худудлар мавжуд булса, шахарда ёки унинг якинида имкониятлар яратиш ва табиат билан купрок учрашишдир. Ушбу кочишнинг енг мазмунли шакли спорт билан шугулланишдир. Пиёда ёки велосипедда буладими … Яна бир афзаллик – ортикча вазн ва стрессдан халос булиш, шунингдек, тоза хаво …

2. Електромагнитлар

Хаётимизнинг деярли хар бир дакикасига таъсир киладиган електрон курилмалар бутунлай бошкача електромагнит ифлосланишни юзага келтириши аччик хакикатдир. Ушбу ифлосланиш аллергия, уйкусизлик, чарчок ва бош огриги каби куплаб соглик муаммоларига олиб келиши мумкин. Масалан; Мобил телефондан фойдаланиш мия фаолиятида самарали еканлигини курсатадиган куплаб тадкикотлар мавжуд.

Яна бир хакикат шундаки, болалар катталарга караганда анча юкори хавф остида, чунки уларнинг асаб тизими ва мия ривожланиши давом етмокда. Шу сабабли Жахон согликни саклаш ташкилоти (ЖССТ) 16 ёшгача булган болаларни мобил телефонлардан фойдаланмаслик, мажбурий булган вактда еса кунига 10 дакикадан ошмаслиги хакида огохлантиради.

3. Озикланиш

Шахар хаёти танамизга юклайдиган токсинларни олиб ташлашнинг йули соглом ва мувозанатли овкатланишдир. Детокс таъсирига ега булган табиий озик-овкатларни купрок истеъмол килиш, шакар ва зарарли ёгларни истеъмол килишдан иложи борича узокрок туриш сизнинг устувор вазифангиз булиши керак.

Шахарнинг салбий таъсири вакт утиши билан иммунитетимизни заифлаштиради ва биз узимиз билмаган холда касалликларга дуч келишимизга олиб келади. Ёшимиз ва соглигимизга мос келадиган вакциналардан хабардор булиш ва иммунитетни мустахкамлаш биз учун химоя калкони булиб хизмат килади.

Check Also

2826413_1000

Кишда лабларингизни куритадиган 5 та хато

Кишда курук ва ёрилиб кетган лаблар хам ёмон куринишга, хам огрикка сабаб булади. Дудоклар курукликка …

Даре уз Янгиликлар – сӯнги Ӯзбекистон хабарлари