Главная / Маданият / Руза Аллохни зикр килиш хисобланади

Руза Аллохни зикр килиш хисобланади

allohАллох субуханаху ва таолога иймон келтирган, Узининг амрларига итоатда булиб, кайтарган нарсаларидан сакланиб, пархез килган инсонлар хакида бундай мархамат килади: «Улар иймон келтирган ва калблари Аллохнинг зикри билан ором оладиган зотлардир. Огох булинг, Аллохни зикр этиш билан калблар ором олур» (Раъд, 28)

Куръони каримнинг ун учта сурасининг ун олтита оятида зикрга буюрилган. Зикрнинг лугавий маъноси Аллохни ёдлашдир. Аллохни куп зикр этган банданинг калби покланади, иймони мустахламланади, дуолари ижобат булади, ихлоси ортади.

Абу Хурайра розияллоху анхудан ривоят килинади:
Пайгамбар соллаллоху алайхи васаллам бундай мархамат килганлар: «Кайси бир кавм (жамоа) Аллохнинг зикри учун йигилса, уларни фаришталар тавоф киладилар, уларга Аллохнинг рахмати ёгилади, уларнинг даврасига сакинат (осойишталик) тушади, Аллох уларни Узига якин фаришталар билан бирга ёд этади».

(Имом Муслим)

Аллохга тасбех, такбир, тахлил айтиш, хамд, шукр келтириш, дуо ва саловотлар айтиш, Куръон тиловат килиш, намоз укиш, руза тутиш, закот ва садака, инфок килиш хамда хаж ва умра килиш айни зикрдир. Аллох таолонинг зикрини адо этиш учун зокир маънавий ва жисмоний жихатдан пок булиши шарт.

Бандани хам маънан, хам жисмонан покловчи ибодатлардан бири рузадир. Рузадор кишининг такводорлиги ошади. Рузанинг энг буюк хикматларидан бири шундаки, рузанинг фазлидан банда уз соглигини тиклаб олади.

Худосизлар рузани соглик учун кони зарар, деб эълон килиб, одамларни мажбурлаб, рузаларини очдиришга харакат килган вактлари хам булди. Энди эса руза тутиш айнан соглик учун нихоятда фойдали экани хакида хамма бир овоздан гапирмокда. Мутахассислар ихтиёрий оч колиш хакида куп ва хуп гапиряптилар. Руза ана шу ихтиёрий оч колишнинг энг яхши ва самарали намунасидир.

Руза нафакат согликни саклаш, балки беморликни даволаш учун хам ута зарур омил экани энди ошкора айтилмокда. Хозирги кунда кенг таркалган касалликларнинг купчилигини мусулмон булмаган юртларнинг табиблари очлик, яъни руза тутдириш йули билан даволамокдалар.

Якинда Россия олимлари руза тутиш йули билан даволанган беморлар руйхатини эълон килдилар. Натижа кишини хайратга соладиган даражада муваффакиятли эди. Хатто саратон касалига мубтало булган касаллар хам мана шу йул билан шифо топганлар. Руза турли касалликлардан халос этиш билан бирга, киши баданида тупланиб колган турли кераксиз моддалар, ёглар, тузлар ва бошка нарсаларни хам кетказади. Натижада инсоннинг жисми хам, рухи хам енгиллашади, зехни уткир, хотираси кучли, иродаси мустахкам булиб боради.

Рузанинг фойдаларидан яна бири хавои нафсни синдириш. Маълумки, хавои нафснинг айтганини килавериш инсонни унга кул килиб куяди. Бора-бора инсон хавои нафс нима деса, шуни киладиган булиб колади. Хавои нафс инсонни хеч качон яхши нарсага буюрмайди. Руза тутган киши эса иштахаси келиб турган холда, турли таом, ичимликлар, шахвоний ва бошка нафси тилаб турган нарсалардан узини тийиши билан хавои нафсини хохишини синдиради. Шу билан рузадорнинг иродаси кучаяди, хавои нафсини жиловлаб олишга эришади.

Рузанинг фойдаларидан яна бири Шайтонга кахр курсатишдир. Лаънати Шайтон инсон боласини яхшиликдан кайтариб, ёмонликка бошлаб туради. Инсон ёмонликка юрса, Шайтон алайхи лаъна хурсанд булади. Яхшиликка юриб, Аллохнинг амрини бажо килса, у лаъин хафа булади, узини кахрга колган хисоблайди. Руза эса айнан мана шундай ибодатдир. Руза ибодатини килган инсон ёмонликлардан кайтиши ва Аллохга такво килиши билан Шайтонга кахр курсатган булади.

Руза тутган инсон доимо Аллох таоло уни кузатиб турганини хис килиб яшайди. Шунинг учун узи ёлгиз колганида хам рузасини очишга журъат этмайди. Доимий равишда Аллохни хис этиб туриш эса киши калбини мусаффо килади. Бундай инсоннинг калбига Аллох мухаббатидан бошка нарса сигмай колади. Рузадор киши уз-узидан ёмонлик кила олмай колиши хам шундан.

Демак, ким калби мусаффо булишини хохласа, руза тутсин. Руза тутган кишининг гунохлари тутган рузаси сабабли магфират килинади. Бу маълум ва машхур хакикатдир. Руза хакидаги хадиси шарифларни урганиш давомида бу хакикатни яна хам равшанрок англаб борамиз, иншааллох.

Руза тутган киши уз рузаси туфайли фаришталар сифати ила сифатланади, емаслик, ичмаслик ва жинсий якинлик килмай, доимо тоатда булиш фаришталарга хос сифатдир. Руза тутган инсон узининг рузадорлиги билан айнан ана шу сифатларга сохиб булади. Демак, ким фаришталар сифатига эга булишни истаса, руза тутсин.

Рузанинг фойдаларидан яна бири рузадорнинг сабрли киши сифатига эга булишидир. Бу эса хар бир инсон учун жуда хам зарур сифатдир. Уз ихтиёри ила уттиз кун турли хил узи хохлаган нарсалардан узини тийган киши эса керагича сабрга эга булади. Демак, ким сабрли булишни истаса, руза тутсин. Руза рузадорда рахим-шафкат сифатини шакллантириб, мустахкамлайди.

Демак, ким маънан ва жисмонан покланишни истаса, руза тутсин. Хабибимиз Набий соллаллоху алайхи васаллам бу ой умматимнинг ойидир, дея таърифлаган ойларнинг султони, муборак Рамазони шарифдир.

Check Also

wsd4xD3Anx78ZV1kkfa2p-WUrb4vZcNE

Зафаробод туман хокимлиги иш юритувчиси 8000 доллар билан ушланди

Холат юзасидан тупланган хужжатлар Жиззах вилоят ИИБ хузуридаги Тергов бошкармасига топширилди. 2020 йилнинг 19 август …

Даре уз Янгиликлар – сӯнги Ӯзбекистон хабарлари