Главная / Маданият / Очик хавода булишнинг соглик учун 5 та мухим фойдаси

Очик хавода булишнинг соглик учун 5 та мухим фойдаси

Бахор ва ёз – кунлар узайиб, куёшдан купрок фойда олишимиз мумкин булган фасл ва хар хил тадбирлар билан очик хавода завкланишимиз мумкин. Бирок, биз куз ва кишда очик хавода бахраманд булиш учун имкониятлар яратишимиз мумкин.

Хеч кандай илмий далилсиз, хаммамиз очик хавода булиш яхши еканини биламиз. Ушбу маколада биз очик хавода булишнинг танангиз ва онгингиз учун илмий жихатдан тасдикланган фойдалари хакида гапирамиз. Чунки биз сизни ушбу гузал об-хавода имкон кадар ташкарида булишга ундамокчимиз.

vozdux

Биламизки, иш шароитлари купчилигимиз учун уйда утказиладиган вактни англатади. Aммо бу бизнинг шароитимизни узгартиришга мажбур кила олмаймиз дегани емас. Ташкарида купрок вакт утказишнинг соглик учун 5 та фойдаси:

1. “D” витамини захираларингиз тулдирилади

Маълумки, Д витаминининг енг бой манбаи теримиз оркали олишимиз мумкин булган куёшдир. Д витамини еса иммунитет тизимини химоя килувчи ноёб витаминлардан биридир. Тулик Д витамини захирасига ега булиш остеопороз, депрессия, саратон, юрак хуружи ва инсулт каби куплаб соглик муаммоларининг олдини олишга ёрдам беради.

Географик жихатдан биз куёш фойдасига омадли холатдамиз. Кунига 10-15 дакика кул ва оёкларимизни куёшга курсатишимиз, айникса, куёшли кунлар куп булган ёз мавсумида керакли витамин олишимиз учун етарли. Сизга куёш ёки озик-овкат таъсирида Д витаминини етарли даражада ишлаб чикара олмайдиганлар учун Д витамини кушимчасини еслатиб утамиз.

Aлбатта, куёшга ботиш пайтида узингизни куёшнинг зарарли нурларидан химоя килишни еътиборсиз колдирмаслик керак. Куёшнинг зарарли таъсири ва узимизни куёшдан кандай химоя килишимиз хакида купрок билиб олишингиз мумкин.

2. Очик хавода купрок харакатланиш демакдир

Aлбатта, машк килиш учун очик хавода булиш шарт емас. Спорт заллари бунинг учун мулжалланган жойлардир. Aммо очик хавода машк килиш имкониятлари янада хилма-хил ва кизикарли булиши аник. Юриш, югуриш, велосипедда юриш, теннис уйнаш, конкида учиш ва бошкалар. куп вариантлар мавжуд. Aйникса, усиб бораётган болалар учун ташкарида булиш икки баробар фаол булишни англатади. Бугунги кунда шахарларда, квартираларда яшовчи ва екран олдида узок вакт харакациз утказадиган болалар соглом булиб усиши учун купрок ташкарида булишлари керак.

Aгар сиз вакт етишмаслигидан шикоят килсангиз ва ишдан кейин ташкарига чикишга ва машк килишга дангаса булсангиз, биз сизга берадиган мотивацион маслахатларни куриб чикинг.

3. Модингизни янгилайди

Маколанинг бошида биз одамларнинг кайфиятини яхшилайдиган ёруглик таъсири хакида гапирган едик. Канчалик куёшда булишингиздан катъий назар, ташкарига чиккан кундузи хар доим самаралирок булади. Купгина тадкикотлар шуни курсатдики, жисмоний фаолият одамларни бушаштиради ва кунглини кутаради. Aнглиянинг Ессекс университети тадкикотчилари табиат куйнида 5 дакикалик машк килишнинг хам кайфиятимиз учун хайратланарли даражада яхши еканлигини аниклашди.

Тадкикотчи Ричард Лув узининг “Урмондаги сунгги бола” китобида “табиат танкислиги бузилиши” тушунчасини ишлаб чикди ва бугунги кун болаларининг шахарларда табиат билан муносабатлари анча чекланганлигини тушунтириш учун. уларнинг консентрациясини оширинг.Ушбу тадкикот болалар уртасида олиб борилган булса-да, натижаларни катталар учун осонлик билан мослаштириш мумкин еди.Хулоса килиб айтганда, агар сизда еътибор йетишмовчилиги булса, иложи борича табиатда вактингизни узайтиришга харакат килинг.

4. Сиз тезрок шифо топасиз

Пицбург университетида утказилган тадкикот шуни курсатадики, кундузи купрок орка мия операциясини утказган беморлар камрок огрикни хис килишади ва шунинг учун камрок огрик колдирувчи воситалар кабул килиш оркали тузалиб кетишади. Бошка бир тадкикот шуни курсатдики, деразада дарахтлар ва кукатларни курган беморлар тезрок шифо топади. Бу икки мисолни табиат ва очик хавонинг шифобахш кучига мисол килиб курсатиш мумкин.

Check Also

Bezymyannyj-3-680x378

«Бурж Халифа»даги Том Круз ва чироклар илинган устунга сакраган Жеки Чан: Кино оламидаги койилмаком 10 трюк

Апрель ойининг охирида Campus Univers Cascadees каскадёрлар мактаби талабалари #CUCchallenge номли челленжни бошлаб берди. Уларнинг …

Даре уз Янгиликлар – сӯнги Ӯзбекистон хабарлари