Главная / Жамият / Нима учун корин дам булади?

Нима учун корин дам булади?

Корин дам булиши сабаблари ва даъвоси – ичнинг – огриги !

Купчилик ошкозонда газ шаклланишининг купайиши ва уни шишириши билан боглик муаммолардан хавотирда. Шунга карамасдан, хамма бу муаммоларни хатто узларини бошкалар билан бахслашмаслик учун хам очикчасига тан олишга тайёр эмас. Ва камдан кам одам бу муаммоларни улар билан гастроэнтерологга бориш учун жуда катта эътиборга лойик деб хисоблайди. Ва бу бехуда. Корин бушлигида кенг таркалган корин ва газ шаклланиши ошкозон-ичак тракти куплаб жиддий касалликларни яшириши мумкин булган белгилардир. Шунинг учун бу патологик ходисалар жиддий ва чукур даволанишни талаб килади.

Ходиса тавсифи

Корин бушлигида тез-тез кузатиладиган ичаклардаги газлар хосил булиши илмий жихатдан газак деб аталади. Нима учун бу содир булади? Ошкозон ва ичакларда хаво ва бошка газлар доимо мавжуд. Баъзи хаво озик-овкат билан ютилади (бу жараён аэрофаж деб аталади). Ошкозондан ортикча хаво одатда кайтиб чикиб кетади, аммо унинг бир кисми ичакка этади. Аксарият холларда ошкозон-ичак трактидаги газларнинг келиб чикиш манбаси бошкача. Улар озик-овкатни кайта ишлаш жараёни натижасида хосил булади ва ичак микрофлораси томонидан ишлаб чикарилади. Кисман, улар ичак деворлари томонидан сурилади, лекин уларнинг катта кисми анус ташкарисига чикади.

dastar

Бу бутунлай нормал жараён. Соглом инсон кунига 600 мл газни ишлаб чикаради. Бу жараён кунига 13-20 марта амалга оширилади. Бирок, коронги булса, ичакдаги газнинг микдори сезиларли даражада ошади ва 3-4 л га этади. Табиийки, барча газлар ичакдан дархол чикиб кетолмайди ва натижада, одам корин билан портлаши мумкин.

Купчилик, ичакдаги газнинг водород сулфиди деб хисоблашади. Аслида, ичак газида водород сулфиди жуда оз, унинг асосий кисми азот, карбонат ангидрид, метан, кислород ва водород. Метил мерcаптан каби, одатда (водород сулфид, аммиак ва скатол билан биргаликда) ва ичак газларини ёкимсиз хид беради хидли бирикмалар хам мавжуд. Катта ичакдаги газнинг куп кисми деворлар буйлаб тупланган ва купикли пуфакчаларга ёпиштирилган.

Нима учун коронгилик пайдо булади ва ошкозон шишиб кетади?

Кетма-кетликка ва шишишга сабаб буладиган сабаблар куп булиши мумкин. Кандай булмасин, корин бушлиги шикастланиши инсон хазм килиш тизимида бирор нарса нотугри эканлигини курсатувчи аломатдир. Бирок, ушбу асосда узига хос касалликни аниклаш мумкин эмас. Ахир, ошкозон-ичак касалликларининг 90 фоизида газнинг купайиши кузатилади.

Бундан ташкари, ошкозон ва шиллик каватнинг купайиши нотугри турмуш тарзи ва овкатланишнинг натижаси булиши мумкин. Аввало, аэрофагининг ортиши сабабларини эслатиб утиш керак:

  1. сухбат пайтида
  2. чекиш
  3. паст сифатли протезлардан фойдаланиш,
  4. сакич,
  5. Йулда овкат.

Бундан ташкари, корин бушлигига олиб келадиган сода, квасс, пиво ичимлиги натижасида ошкозонга жуда катта микдордаги газ кириши мумкин. Баъзида коронгулашиш ва шишганлик вактинчалик булиши мумкин. Мисол учун, агар киши туни билан бир хил холатида ухласа, газлар ичак булакларидан бирида тупланиши мумкин ва эрта тонгда коронгилаш белгилари булади. Бирок, эрталабки тунашиш вактинчалик ходисадир.

Дагалликнинг асосий сабаблари орасида нотугри овкатланиш ва иррационал диэт мавжуд. Баъзи овкатлар ичак ва ошкозонда ферментатсияни кучайтириши мумкин, бу эса газ шаклланишига ва шиширилишига сабаб булади. Дуккакли оиланинг усимликлар, айникса, нухат каби нарсаларга ухшашлиги хаммамизга яхши маълум. Ва бу тугри. Аммо аслида, факат дуккакли экинлардан узокда газ казиб олишни купайтириш мумкин. Бундан ташкари ферментатсияни яхшилаш ширинликлар, карам, баъзи турдаги гушт, сут махсулотларини ишлатиш билан боглик.

Шунингдек, лактоза интолеранси ёки сут шакар синдроми – яна бир сабабга кура коронгиликнинг сабабини назарда тутишимиз керак. Бу ошкозон-ичак трактининг бирида фермент лактаза хосил килмайдиган касалликнинг номи, бу сутни шакарни – лактоза йикитади. Ошкозон-ичак трактининг ортикча сут шакли шишиши каби бундай холатга олиб келиши мумкин.

Бундан ташкари, ошкозон-ичак тракти ва бошка шакарлар – фруктоза, сукроз, рафиноз (дуккакли таркибида шакар) ва крахмал, шунингдек, сорбитол (шакар спиртли ичимликлар) ичида жуда кам хазм килинган. Агар шакарнинг бир кисми ичакда колса, у газларни чикарадиган бактерияларни купайтириш учун кулай мухитга айланади. Шундай килиб, ширин овкатлар хам шамолга олиб келиши мумкин.

Ошкозон ва шилинишнинг ошиши мумкин булган бошка бир синдроми чолин касаллиги. Бу инсон ошкозон-ичак трактининг клейковина хазм кила олмайдиган холатининг номи, жуда куп донли оксил.

Бундан ташкари, ошкозон ва огир, жуда бахаратлı ва ёгли овкатлар фойдаланишга хисса кушманг.

Ошкозон ва шилинишни оширишга олиб келадиган бошка касалликлар:

энтерит,
гастрит,
колит
гепатит
сироз,
холецистит,
ичак деворининг тромбози,
хелминт ишголлари,
билиер дискинезия,
панкреатит,
ичакларда ёпишкоклик
ичак тутилиши
Cрохн касаллиги
усмалари
ичак стенози.

Check Also

thumbnail-tw-20201105142056-6058

Шахар хаётига карши соглом хаётнинг 3 та асосий омили

Биз хаммамиз биламиз ва курамиз: шахар хаёти одамларга салбий таъсир курсатади, у ёки бу касалликларни …

Даре уз Янгиликлар – сӯнги Ӯзбекистон хабарлари