Главные новости
Главная / Сиёсат / Шавкат Мирзиёев Бишкекда кутиб олинди
Место рекламы

Шавкат Мирзиёев Бишкекда кутиб олинди

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 13 июнь куни Бишкек шаҳрига ташриф буюрди.

Манас халқаро аэропортида давлатимиз раҳбарини Қирғизистон Бош вазири Муҳаммедкалий Абилгазиев кутиб олди.

Бугун қатор икки томонлама учрашувлар ўтказилиши режалаштирилган.

Президент Шавкат Мирзиёев эртага, 14 июнь куни Шанхай ҳамкорлик ташкилоти Давлат раҳбарлари кенгашининг навбатдаги мажлисида иштирок этади.

Место для рекламы.

Ҳаққимизда Nush

Check Also

Ðîññèÿ. Ãèïåðçâóêîâîé ðàêåòíûé êîìïëåêñ "Àâàíãàðä" âî âðåìÿ èñïûòàíèé. Îáîðîííî-ïðîìûøëåííûì êîìïëåêñîì Ðîññèè çàâåðøåíà ðàçðàáîòêà ðàêåòíîãî êîìïëåêñà "Àâàíãàðä" ñ ïðèíöèïèàëüíî íîâûì îñíàùåíèåì - ïëàíèðóþùèì êðûëàòûì áîåâûì áëîêîì. Ïîëåò ïëàíèðóþùåãî êðûëàòîãî áîåâîãî áëîêà "Àâàíãàðäà" èäåò íà âûñîòå íåñêîëüêèõ äåñÿòêîâ êèëîìåòðîâ â ïëîòíûõ ñëîÿõ àòìîñôåðû ñ ãèïåðçâóêîâîé ñêîðîñòüþ íà ìåæêîíòèíåíòàëüíóþ äàëüíîñòü. Êðîìå òîãî, òðàåêòîðèÿ åãî ïîëåòà ïðîõîäèò íèæå ìèíèìàëüíîé âûñîòû ïåðåõâàòà ñðåäñòâ ÏÐÎ. Ñíèìîê ñ âèäåî/Ïðåññ-ñëóæáà Ìèíîáîðîíû ÐÔ/ÒÀÑÑ

Россия илк бор ўз суперқуролини АҚШга кўрсатди

Россия мудофаа вазирлиги америкалик инспекторларга «Авангард» гипертовушли ракета мажмуасини кўрсатди.   Ушбу мажмуа Москва Вашингтон ўртасида …

Даре уз Янгиликлар – сӯнги Ӯзбекистон хабарлари