Главные новости
Главная / Сиёсат / Фарғона вилоят ҳокими фермерга кредит ажратишни соқоли ўсиб кетгани учун рад этди
Место рекламы

Фарғона вилоят ҳокими фермерга кредит ажратишни соқоли ўсиб кетгани учун рад этди

Фарғона вилоят ҳокимлигида соқолли тадбиркор таҳқирланиб, йиғилишдан ҳайдалгани қайд этилган аудиоёзув Озодликка келиб тушди.

Аудиони таҳририятга йўллаган тадбиркорлардан бирининг айтишича, бу аудиоёзув вилоят ҳокими Шуҳрат Ғаниев иштирокида ўтказилган йиғилишда ёзиб олинган.

2c654058-2721-4100-bd85-432bf9ceb3c1_cx9_cy6_cw91_w1023_r1_s

Мажлис давомида Шуҳрат Ғаниев тадбирда иштирок этаётган тадбиркорлардан бирининг соқоли ва сочини қиртишлаб олишни ички ишлар мулозимига топширади.

Тадбир иштирокчилари иддаосича, вилоят ҳокими Шуҳрат Ғаниев соқолли тадбиркорларнинг бирортасига ҳам имтиёзли кредит бермаган.

Вилоят ҳокимлиги матбуот котибининг Озодликка айтишича, Шуҳрат Ғаниев тадбиркорни таҳқирламаган, балки соч-соқоли ўсиб кетгани учун шунчаки танбеҳ берган холос.

Озодликка 14 ноябрь куни мурожаат қилган, хавфсизлигини ўйлаб исмини очиқланмаслигини истаган фарғоналик тадбиркорнинг айтишича, Фарғонадаги “Тадбиркорлар маркази”да 12 ноябрда ўтказилган йиғилишда вилоят ҳокими Шуҳрат Ғаниев тадбиркор ва фермерларнинг лойиҳаларига имтиёзли кредит бериш масаласини муҳокама қилган:

“Тадбиркорлар соат 10:00 га чақирилди, лекин йиғилиш соат 12 дан ўтиб бошланди. Йиғилишни вилоят ҳокими Шуҳрат Мадаминович олиб борди. Йиғилишда Қўқон ва Марғилон шаҳридаги тадбиркорларга президент дастури асосида имтиёзли кредит беришди. Йиғилишда лойиҳа эгалари, банк ва ИИБ мулозимлари ҳам иштирок этди”.

Тадбиркор иддаосига кўра, вилоят ҳокими Шуҳрат Ғаниев соқолли фермерларни таҳқирлаган.

“Бу валломат ҳоким бир тадбиркорни соқоли учун ҳайдади ва “cани лойиҳанг ўчирилди” деди. Йиғилиш давомида яна бир йигитни соқоли узунроқ экан уни ҳам ҳайдади. Буни қандай тушуниш мумкин? Ғаниев бир кун олдин тадбиркорларга мурожаат қилиб, ҳар қандай тўсиқни оламиз, деб энди оддий бир соқоли ўсиб қолган тадбиркорни лойиҳасини ўчириб, ўзини ҳижолат қилиб, масхара қилиб, ИИБ ходимига буйруқ бериб, қўрқитиб, ҳайдади”.

Тадбиркор ушбу йиғилиш пайти ёзиб олинган аудиоёзувни ҳам Озодликка тақдим қилди.

Место для рекламы.

Ҳаққимизда Akbar

Check Also

Ðîññèÿ. Ãèïåðçâóêîâîé ðàêåòíûé êîìïëåêñ "Àâàíãàðä" âî âðåìÿ èñïûòàíèé. Îáîðîííî-ïðîìûøëåííûì êîìïëåêñîì Ðîññèè çàâåðøåíà ðàçðàáîòêà ðàêåòíîãî êîìïëåêñà "Àâàíãàðä" ñ ïðèíöèïèàëüíî íîâûì îñíàùåíèåì - ïëàíèðóþùèì êðûëàòûì áîåâûì áëîêîì. Ïîëåò ïëàíèðóþùåãî êðûëàòîãî áîåâîãî áëîêà "Àâàíãàðäà" èäåò íà âûñîòå íåñêîëüêèõ äåñÿòêîâ êèëîìåòðîâ â ïëîòíûõ ñëîÿõ àòìîñôåðû ñ ãèïåðçâóêîâîé ñêîðîñòüþ íà ìåæêîíòèíåíòàëüíóþ äàëüíîñòü. Êðîìå òîãî, òðàåêòîðèÿ åãî ïîëåòà ïðîõîäèò íèæå ìèíèìàëüíîé âûñîòû ïåðåõâàòà ñðåäñòâ ÏÐÎ. Ñíèìîê ñ âèäåî/Ïðåññ-ñëóæáà Ìèíîáîðîíû ÐÔ/ÒÀÑÑ

Россия илк бор ўз суперқуролини АҚШга кўрсатди

Россия мудофаа вазирлиги америкалик инспекторларга «Авангард» гипертовушли ракета мажмуасини кўрсатди.   Ушбу мажмуа Москва Вашингтон ўртасида …

Даре уз Янгиликлар – сӯнги Ӯзбекистон хабарлари